STATUT

STATUT FUNDACJI CULTUS

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Fundacja Cultus, zwana w treści Statutu Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym z dnia 6 czerwca 2008 roku w Kancelarii Notarialnej w Alejach Jerozolimskich nr 29 m. 26 w Warszawie przed notariuszem Jolantą Bujalską

przez:

– Martę Rynkiewicz
– Rafała Chwiszczuka

zwanymi dalej Fundatorami, działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach i niniejszego Statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Łukawica, gmina Baranów, powiat puławski.

§ 4

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

Rozdział II

Cele i sposoby działania Fundacji

§ 7

Celami Fundacji są:

1. Inicjowanie, wspieranie rozwoju kultury, sztuki, edukacji, ochrony środowiska, kultury fizycznej i sportu.

2. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

3. Budowanie i pogłębianie dialogu międzykulturowego, tolerancji dla współistnienia różnych narodowości, wyznań, przekonań i tradycji oraz ochrona praw człowieka.

4. Rozwijanie uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym ze szczególnym uwzględnieniem grup marginalizowanych.

5. Wspieranie społecznej, edukacyjnej, artystycznej oraz charytatywnej aktywności środowisk lokalnych.

6. Animowanie i stymulowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską.

7. Propagowanie czynnego i twórczego sposobu życia mieszkańców społeczności lokalnych w zgodzie z naturą, tradycją i współczesnością.

8. Inspirowanie i wspieranie innowacyjnych form funkcjonowania lokalnych instytucji oraz inicjatyw publicznych i pozarządowych.

9. Tworzenie płaszczyzny do międzynarodowej, ogólnopolskiej i regionalnej współpracy obywateli oraz instytucji publicznych i pozarządowych.

10. Wspieranie idei integracji europejskiej.

11. Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz warsztatów, konferencji, szkoleń, seminariów i stażów o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

2. Prowadzenie działalności wydawniczej, naukowej, oświatowej, w tym również polegającej na kształceniu studentów oraz działalności kulturalnej, działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

3. Rzecznictwo i działalność wspomagającą grupy marginalizowane społecznie i odmienne kulturowo.

4. Działalność na rzecz:

– artystów i młodych twórców w celu zapewnienia im rozwoju artystycznego,
 – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
– ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
– nauki, edukacji, oświaty i wychowania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
– integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
– wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

5. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, a także rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

6. Tworzenie i wdrażanie programów oraz projektów zgodnych z celami Fundacji.

7. Współpracowanie z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

8. Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, szeroko rozumianym lokalnym inicjatywom obywatelskim oraz osobom fizycznym.

9. Współdziałanie ze środkami komunikacji społecznej.

10. Tworzenie i prowadzenie instytucji o charakterze społeczno-edukacyjnym.

11. Promowanie idei integracji europejskiej.

12. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 10

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych oraz instytucji, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

Rozdział III

Organy i organizacja Fundacji

§ 11

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundatorów,
2. Zarząd Fundacji.

§ 12

RADA FUNDATORÓW

Do kompetencji Rady Fundatorów należy:

1. Uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie likwidacji Fundacji lub połączenia z inną fundacją,
3. Podejmowanie uchwał co do przeznaczenia środków Fundacji w razie jej likwidacji,
4. Przyznawanie tytułów honorowych Fundacji,
5. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji.

§ 13

W skład Rady Fundatorów wchodzą Fundatorzy.

§ 14

Członkostwo w Radzie Fundatorów wygasa w wypadku:

1. Śmierci Fundatora,
2. Oświadczenia złożonego na piśmie do Zarządu Fundacji o zrzeczeniu się członkostwa w Radzie Fundatorów.

§ 15

1. Rada Fundatorów zbiera się co najmniej raz do roku.

2. Uchwały Rady Fundatorów zapadają przy wspólnym działaniu obydwu członków Rady Fundatorów, o ile postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

3. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie Fundatorów i niemożności dalszego funkcjonowanie tego organu, wszelki kompetencje Rady Fundatorów przejmuje Zarząd Fundacji.

§ 16

ZARZĄD FUNDACJI

1. Zarząd Fundacji kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji innych organów Fundacji, a w szczególności:

1. Wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

2. Uchwalanie programów działania Fundacji, ustalanie sposobów ich realizacji oraz podział dochodów i środków Fundacji na poszczególne cele,

2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

3. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji,

4. Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,

5. Przedstawienie do wiadomości publicznej programów działania oraz prawidłowości wykorzystania środków finansowych Fundacji,

6. Tworzenie sprawozdań z działalności Fundacji,

7. Zatrudnianie pracowników Fundacji,

8. Określanie i zmiana zakresu działalności gospodarczej fundacji.

§ 17

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób.

2. Zarządowi Fundacji przewodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu Fundacji powołani przez Radę Fundatorów.

3. Kadencja Zarządu Fundacji trwa dziesięć lat i może zostać przedłużona o kolejne kadencje na spotkaniu Rady Fundatorów.

§ 18

1. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani i odwoływani przez Radę Fundatorów.

2. Mandat członka Zarządu wygasa w chwili śmierci, odwołania przez Radę Fundatorów lub z upływem kadencji.

3. Zarząd działa kolegialnie podejmując decyzję zwykłą większością głosów.

4. Zarząd Fundacji może powołać:

1. Rady Programowe dla realizacji poszczególnych przedsięwzięć Fundacji,

2. Jednostki terenowe Fundacji (oddziały).

§ 19

Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji, Wiceprezes Zarządu Fundacji lub dwaj Członkowie Zarządu Fundacji działających jednocześnie.

Rozdział IV

Majątek Fundacji

§ 20

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatorów w łącznej kwocie 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych. Każdy z Fundatorów przekaże na fundusz założycielski kwotę 500,00 (pięćset) złotych.

2. W przypadku podjęcia działalności gospodarczej Fundatorowie zobowiązani są przekazać na fundusz założycielski dodatkowe środki pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych. Każdy z Fundatorów przekaże na fundusz założycielski kwotę 500,00 (pięćset) złotych.

§ 21

Dochody fundacji mogą pochodzić z:

1. Świadczeń Fundatorów,

2. Darowizn, spadków, zapisów,

3. Dotacji i subwencji osób prawnych,

4. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

5. Dochodów z majątku fundacji,

6. Odsetek bankowych,

7. Dochodów z działalności gospodarczej.

§ 22

W przypadku powołania Fundacji do spadku Zarząd Fundacji składa oświadczenie woli w sprawie jego odrzucenia bądź przystąpienia do spadku.

§ 23

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 24

Pracownicy Fundacji wynagradzani są zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Fundacji, który również może być wynagradzany za pracę na rzecz Fundacji o ile praca ta jest zgodna z celami statutowymi Fundacji.

Rozdział V

Działalność gospodarcza

§ 25

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Rozdział VI

Zmiana statutu

§ 26

Organem uprawnionym do dokonania zmiany Statutu, a w tym celów Fundacji jest Rada Fundatorów.

§ 27

Uchwała Rady Fundatorów w sprawie zmiany Statutu winna być podjęta jednomyślnie

Rozdział VII

Likwidacja Fundacji

§ 28

Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z przyczyn uniemożliwiających jej dalsze funkcjonowanie lub z powodu wyczerpania środków finansowych, jak również w przedmiocie połączenia z inną fundacją, podejmuje Rada Fundatorów na wniosek Zarządu Fundacji. Uchwała Rady Fundatorów w tym przedmiocie winna być podjęta jednomyślnie.